Gebruikersvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Haasnoot Bruggen BV te allen tijde gewijzigd worden. Dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Op andere Haasnoot websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Haasnoot behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.

Haasnoot behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beeindigen of de toegang daartoe te beperken.
Haasnoot Bruggen BV
Industrieterrein Klei-Oost
De Roysloot 13-15
2231 NZ Rijnsburg

Postbus 3025
2220 CA Katwijk (ZH)

Tel.: 071-402 17 44
Fax: 071-403 05 91
E-mail: [email protected]

Haasnoot Bruggen BV, KvK – Leiden 28049751
Haasnoot Constructies BV, KvK – Leiden: 28074478